Utbildningar till tolk

Om man vill utbilda sig till tolk, det vill säga någon som förmedlar talad information mellan två olika språk, är det framförallt en utbildningsinstitution i Sverige som man ska vända sig till, och det är Tolk- och översättarinstitutet, TÖI, vid Stockholms universitet. Här hittar man de flesta tolkutbildningarna i landet, och TÖI bedriver även den enda forskarutbildningen i översättningsvetenskap i Sverige.

De utbildningar inom tolkning som TÖI bedriver på grundnivå är dels ett kandidatprogram i teckenspråk och tolkning, dels fristående kurser, som Tolkning i offentlig sektor, Tolkning och översättning med inriktning mot tolkning och rena tolkningskurser. Alla är på 30 hp vardera, och motsvarar således en termins heltidsstudier. Om man har läst kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning, eller läst fristående kurser som har kunnat kombineras till en kandidatexamen, kan man också gå vidare och läsa på avancerad nivå i form av ett masterprogram i tolkning. Masterprogrammet innebär ytterligare två års heltidsstudier, och under programmet får studenterna välja antingen en allmän inriktning mot tolkning, eller en inriktning mot konferenstolkning. Konferenstolkning skiljer sig från annan tolkning framförallt genom situationen; konferenstolkar används vid större internationella möten inom politik eller affärer. Tolkningen kan ske konsekutivt, men det vanligaste är att den sker simultant genom att tolkarna sitter i bås bakom talarna, och tolkar det som sägs genom en mikrofon och en hörsnäcka i mötesdeltagarens öra. Det är ett mycket krävande arbete och en mycket krävande utbildning, och för att bli antagen måste man bli godkänd på ett antagningsprov. Språkkraven är att man har mycket goda kunskaper i svenska och engelska samt ytterligare ett språk i form av franska eller tyska.

Medan konferenstolksutbildningen är en mycket praktiskt inriktad utbildning, med många träningstillfällen liknande verkliga situationer, är den allmänna tolkningsinriktningen av masterprogrammet istället inriktad på tolkningsteori. Man fördjupar sig dock även i praktisk tolkning i andra situationer utöver konferenser och möten, som vården och rättsväsendet. Den som föredrar kan välja att avsluta utbildningen efter ett år, och skriva ett examensarbete på 15 hp för att få en magisterexamen istället för en masterexamen.

På detta sätt täcker TÖI in i princip alla inriktningar och utbildningsnivåer för tolkar. Om man är intresserad av att boka en tolk som redan är färdigutbildad ska man dock inte vända sig till TÖI eller andra tolkutbildningar, utan snarare till Herotolk eller någon annan av de många kompetenta tolkförmedlingsbyråerna som finns i landet.

bezel